language

ورود به سیستم

بازیابی کلمه عبور

بازگشت
رویکرد مدیریت توسعه پایدار به میراث فرهنگی سبز و منظر شهری- دکتر میرزائیان جلالی
منظر فرهنگی، اهمیت و ظرورت-دکتر بامداد و خانم مهندس جاودانی
آبراهه های تخت جمشید - نظام و ساختار فضایی - دکتر اسدی
نویافته های مجموعه تاریخی پاسارگاد- دکتر کوروش محمد خانی
از کاخ تا شهر پارسه- دکتر علیرضا عسگری چاوردی
بیشاپور - دکتر مصیب امیری
بررسی سیر تاریخی شهرسازی لار با رویکرد پدافند غیر عامل- دکتر علی آبادی و مهندس شیبانی
باغهای شیراز- مهندس سیامک بصیری
بافت میانه استان فارس - مهندس فهیمی زاده
کارگاه مدیریت بحران و حفاظت پیشگیرانه در محوطه ثبت جهانی تخت جمشید- مسعود رضایی منفرد
بررسی چالش های معماری و شهرسازی امروز در قیاس با معماری تاریخی- دکتر هادی کشمیری- دکتر طاهره نصر
پنل تخصصی شماره 8: مروری انتقادی بر مداخلات اخیر بافت تاریخی شیراز- خانم دکتر الهام دهقانی- آقای دکتر تربیت جو
مروری بر تاریخ باستان شناسی فارس- رضا نوروزی- عضو هیات علمی پژوهشکده باستان شناسی
توسعه گردشگری فرهنگی و شهری با رویکرد شهرسازی زندیه- دکتر امیر حسین حکمت نیا
ساخت و سازهای شهری در بافت کهن - دکتر امین محمودزاده
فضاهای شهری از زندیه تا قاجار- با محوریت مجموعه زندیه- دکتر علی اسدپور
کاربرد نجومی چهار طاقیها- یاغش کاظمی
اردشیر خوره، پایتخت مذهبی ساسانیان- میلاد وندایی
گزارش مرمت و بررسی عمارت دیوانخانه. شاپوری و هتل آپادانا- جناب آقای مهندس تقی زاده